Zkušební řád BZH

 

Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.K těmto zkouškám budou psi připuštěni od stáří 12 měsíců.Kvalifikaci pro další loveckou upotřebitelnost mohou honiči získat absolvováním zkoušek dle zkušebních řádů pro zkoušky teriérů, jezevčíků (ZV, PZ, LZ, BZ, VZ) nebo podle zkušebního řádu pro zkoušky barvářů - předběžné zkoušky barvářů (PB).

Předměty zkoušek:

Vodění na řemeni:

    Pes má jít klidně vedle levé nohy vůdce, nebo na šoulačku za vůdcem. Pes má jít tak, aby nepřekážel, nepředbíhal, netahal vůdce nebo za ním nezaostával - nesmí ani jinak ztěžovat vodění. Vůdce nesmí rukou držet přes rameno přehozené vodítko. Disciplína se zkouší v tyčovině a sleduje se v průběhu celých zkoušek.

 

Odložení:

    Vůdce nahlásí rozhodčímu, jestli psa odloží připoutaného nebo volně. Pes má být odložen na příhodném, klidném místě v lesním porostu apod. Vůdce přiváže psa na místě, které mu rozhodčí určí, případně psa odloží volně. Společně s rozhodčími skrytě sleduje chování psa. Po 5 min. pak vůdce vystřelí a vyčká dalších 5 min., kdy mu rozhodčí dá povel, aby si došel pro psa. Pokud je pes odložen volně, může mít na sobě obojek a volně položený barvářský řemen, případně u psa odložený batoh, kabát apod. Každý pes se zkouší individuálně.

 

Dosled černé zvěře na uměle založené nepobarvené stopě:

    Na BZH se pes prvořadě zkouší na umělé nepobarvené stopě a alespoň 3 hodiny staré stopě divočáka. Pokud by se prováděl skutečný dosled postřelené zvěře, bude tato hodnocena pomocnou známkou a přičtena ke známce výsledné. Účelem je přezkoušet honiče z dosledu postřeleného divočáka na řemeni 5 - 6 m dlouhém na vzdálenost 650 kroků. Stopa divočáka se zhotoví spárkami ze zadních běhů divočáka živé váhy  nejméně 50 kg. Časový limit zkoušky je 1 hodina. Stopová dráha je 650 m dlouhá se dvěma změnami směru postupu pod úhlem cca 45 - 50 stupňů. Na konci stopní dráhy musí být položený vyvrhnutý a zašitý divočák. Označení stopní dráhy musí být neviditelné pro vůdce psa. Konec stopní dráhy má být v řidším porostu, aby rozhodčí měli možnost sledovat chování psa u střelené zvěře.Pes pracuje buď přímo na stopě, nebo může jít pod větrem i několik metrů, ale od stopní dráhy by se neměl vzdálit více než 20m, což se při překročení posuzuje jako sejití ze stopy. Pokud pes sejde ze stopy, rozhodčí nechá psa opravit, znovu nasadit na stopu. Každá oprava má za následek snížení známky o jeden stupeň. Pes nemá jít příliš rychle, aby mu vůdce stačil normálním krokem

a/ vodič ( dosled na řemeni) - pes pracuje na rozvinutém barvářském řemeni, je nasazen na označený nástřel a naveden na směr stopní dráhy. Rozhodčí sledují zájem psa o stopu, její sledování bez nutnosti opravného nasazování. Pes pracuje přímo na stopě, nebo může jít " pod větrem ", do vzdálenosti 20 m od stopy. Větší vzdálenost se posuzuje jako sejití ze stopy, následuje opravné nasazení psa a snížení známky o jeden stupeň. Asi 100 m od založené zvěře je označeno místo, kde vůdce vypustí psa z řemenu a nechá psa divočáka volně najít. Vůdce zůstane na místě a rozhodčí sleduje psa, jak se chová u zastřelené zvěře - není nutné zkoušet jako samostatnou disciplínu.

b/ hlasič ( dosled volně) - pes pracuje na stopě divočáka prvních 400 m na barvářském řemeni jako vodič a na pokyn rozhodčích má být na označném místě uvolněn z řemenu s pokynem, aby zvěř  našel a hlásil. Za spolehlivého hlasiče je možno považovat takového psa , který volně nalezenou zvěř na místě vytrvale hlásí až do příchodu vůdce. Musí se rozpoznat skutečné hlášení od občasného zaštěkání psa z rozčílení nebo ze strachu. Pokud pes neobstojí jako hlasič, anebo ke zvěři nedojde , musí zbytek stopní dráhy vypracovat na řemeni a celá práce se hodnotí jako dosled vodiče na řemeni se snížením známky o jeden stupeň.

c/ oznamovač ( dosled volně) - před nástupem musí vůdce oznámit rozhodčím, jakým způsobem mu pes oznámí nalezení zvěře, nebo jak ho k němu přivede. Honič pracuje prvních 400 m na stopě divočáka na řemeni, na pokyn rozhodčích psa uvolní s rozkazem zvěř dohledat. Rozhodčí hodnotí práci na řemeni a potom potřebný čas na volný dosled a oznámení zvěře vůdci. Pes následně musí dovést vůdce k střelenému divočákovi. Zde je možno odzkoušet chování psa u střelené zvěře. Pokud pes na posledním úseku neobstál jako oznamovač, musí zbytek dráhy vypracovat jako vodič  na řemeni a bude takto hodnocen se snížením známky o jeden stupeň.

    Úspěšný dosled jako hlasič nebo oznamovač se zapíše do průkazu původu v rubrice Poznámka při konečném vyhodnocení zkoušek.

 

Chování u střelené zvěře:

    Disciplína se zkouší na konci stopní dráhy při dosledu. Zkouška se má provést se zašitým divočákem, který v době zkoušek není zmražený. Posuzuje se hlavně, zda pes nenačíná zvěř.

Známkou 4 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, případně vzrušení a zájem o ulovenou zvěř tím, že ji zaštěkává, kouše - ale nenačíná, očichává apod. Pes má zůstat u zastřelené zvěře do příchdu vůdce, nebo po ověření uloveného divočáka se vrátit k vůdci do 3 min. Za hlášení u kusu nebo jeho oznámení se připočítává až 5 bodů. Známkou 3 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, vzrušení a zájem o ulovenou zvěř , ale nevyčká u uloveného kusu. Známkou 2 se hodnotí chování psa, který projeví nebojácnost, vzrušení a zájem o ulovenou zvěř , ale nevyčká u uloveného kusu do 3 min. než přijde vůdce, ani se do 3 min. k vůdci nevrátí. Známkou 1 se hodnotí chování psa, který o ulovenou zvěř projeví malý zájem. Známkou 0 se hodnotí chování psa, který se bojí k divočákovi přiblířit, nebo pes vytrhává z divočáka kusy zvěřiny a polyká je - načíná.

 

Poslušnost:

    Rozhodčí sledují v průběhu zkoušky, jak pes reaguje na povely vůdce. S ohledem na temperament honiče nelze hodnotit přivolání psa, pokud sleduje teplou stopu zvěře. Poslušnost je možno posoudit u zkoušky chování po výstřelu a jeho přivolání po skončení hledání. Pes má přijít ochotně k vůdci a dát se v klidu uvázat na vodící řemen. Přivolávací signál je možno dát signální trubkou nebo píšťalou - s tím musí být rozhodčí seznámen. Jinak pro posouzení jsou směrodatné všechny rozkazy, které pes dostal od vůdce s přihlédnutím na jejich plnění při celém průběhu zkoušek.

 

Výsledná klasifikace:

Pro zařazení do I., II. nebo III. ceny je potřebné docílit počty bodů uvedených v tabulkách, včetně potřebného ocenění známkou, která je podmínkou pro dosažení té které ceny.

 

Předmět Nejnižší známky Nejnižší známky Nejnižší známky Koeficient Maximální počet bodů
  I.cena II.cena III. cena    
1.Vodění          
a/ na řemeni 4 3 2 1 4
b/ volně 4 3 2 3 12
2. Odložení          
a/ na řemeni 3 2 1 3 12
b/ volně 3 2 1 8 32
3. Dosled černé zvěře po uměle založené nepobarvené stopě          
a/ na řemeni 4 3 2 30 120
b/ volně ( hlasič nebo oznamovač) 4 3 2 40 160
4. Chování u střelené černé  zvěře 3 2 1 10 40
5. Poslušnost 3 3 2 10 40
Celkem 195 146 98   284

 Zpět na hlavní stranu